Glas-kåta detail

Glas-kåta detail

“Glass-kåta” (sami hut) detail