"Under the mountain"

“Under the mountain”

“Under the mountain” Mixmedia 38 x 58 cm 2016